Fak.No:
TEST  
TEACHER: н.с. д-р Атанас Атанасов
SUBJECT: БИОЛОГИЧНО ЗЕМЕДЕЛИЕ
PART: biology
DURATION: 0/0
VOLUME: 260
DICTIONARY:
30.0, 38.0, 6.5, Либих, Полуразложеният, Прегорелият, Разложеният, азот, бактерии, бобовите, вложения, водата, водоразтворим, водород, вторични, въздух, грудките, диоксид, директно, добавки, животни, жълтия, здравина, здравината, землеста, изключва, източник, йонообменен, кислород, количества, коне, консуматори, корените, кореновата, кръговрата, лекарства, макроелементите, микроорганизми , минерали, не, недостатъчни, неорганични, пестициди, почвата, пресния, производство, птици, първоначалната, първоначалния, разложен, растежни, синтетични, сламата, тор, тъмнокафяв, фиксиран, форфор, хищници, хранителните, хумус, черна,
Marks: Scores
2-FROM :0 TO :103
3-FROM :104 TO :143
4-FROM :144 TO :182
5-FROM :183 TO :221
6-FROM :222 TO :260

Task#1 
LEVEL: 1
SCORES: 3
QType: Multiple choice
PROMPT: 1
Отбележете неверните твърдения:
Каква е основната цел на биологичното земеделие?
Упътване: сложете отметка на верните отговори
интензивно земеделско производство
създаване на устойчива земеделска система
осигуряване на балансирано минерално торене
осигуряване на ефективна химическа защита на растенията срещу плевелите, болестите и неприятелите

Task#2 
LEVEL: 2
SCORES: 8
QType: Keywords list
PROMPT: 0.43
Попълнете липсващите ключови думи:
При биологичното земеделие се намаляват до минимум страничните … в земеделската система чрез въздържане от употреба на … минерални торове и … в растениевъдството, както и на … в животновъдството.
Упътване: отговорите се въвеждат "дума>определение>съответствие", а ако не знаете дадена дума, просто напишете "не"

Task#3 
LEVEL: 2
SCORES: 15
QType: Unordered doubles
PROMPT: 0.77
Укажете съответствието между продуктите:
1) биологични;
2) конвенционални
и признаците:
a) преработка с добавяне на изкуствени съставки или консерванти;
b) инспектиранe всяка година от независима сертифицираща агенция;
c) използванe на методи и материали, които не са токсични и щадят околната среда;
d) не се използват вредни химически вещества най-малко 2 години за едногодишни култури и 3 години за многогодишни култури;
e) използване на получени чрез генна модификация съставни части на даден хранителен продукт.
Упътване: отговорите се въвеждат "дума1>дума2;определение1>определение2"

Task#4 
LEVEL: 2
SCORES: 12
QType: Unordered doubles
PROMPT: 0.66
Укажете съответствието между държавите:
1) България;
2) Румъния;
3) Швейцария
и показаните на фигурата етикети на биопродукти.
Упътване: отговорите се въвеждат "дума1>дума2;определение1>определение2"

Task#5 
LEVEL: 1
SCORES: 2
QType: Multiple choice
PROMPT: 1
Отбележете верните твърдения:
Какво значи сертифициране на органична продукция?
Упътване: сложете отметка на верните отговори
сертифицирането се отнася до земеделски продукти, произведени и преработени съгласно еднородни и постоянни стандарти за биологично производство
не всички продукти продавани като "биологични" трябва да са сертифицирани
сертифицирането се потвърждава от независими държавни или частни организации, акредитирани да извършват тази дейност

Task#6 
LEVEL: 1
SCORES: 1
QType: Multiple choice
PROMPT: 1
Отбележете неверните твърдения:
Инспекциите на преработвателните предприятия включват проверка на:
Упътване: сложете отметка на верните отговори
поддържаната хигиена
почистването на съоръженията
строителен надзор
транспорта на съставките на продуктите и тяхното съхранение

Task#7 
LEVEL: 2
SCORES: 10
QType: Keywords list
PROMPT: 0.44
Попълнете липсващите ключови думи:
"Биологичното земеделие е система за …, която избягва или напълно … използването на … торове, пестициди, … регулатори и … към храната на животните."
Упътване: отговорите се въвеждат "дума>определение>съответствие", а ако не знаете дадена дума, просто напишете "не"

Task#8 
LEVEL: 2
SCORES: 12
QType: Unordered doubles
PROMPT: 0.66
Укажете съответствието валидни за земеделието:
1) биологично;
2) конвенционално
и признаците:
a) Ферми с разнообразна смесица от култури притежават по-голяма способност да поддържат полезните организми;
b) В фермите се отглеждат само по няколко култури с използване на голямо количество пестициди;
c) Във фермите се отглеждат понякога до 30-40 култури, като в допълнение растат многобройни естествени растителни видове;
d) Разнообразието над почвата показва и разнообразие вътре в нея, осигуряващо по-добър кръговрат на хранителните елементи.
Упътване: отговорите се въвеждат "дума1>дума2;определение1>определение2"

Task#9 
LEVEL: 1
SCORES: 2
QType: Multiple choice
PROMPT: 1
Отбележете верните определения за настъпили промени в почвата при конвенциалното земеделие:
Упътване: сложете отметка на верните отговори
повишена биологична активност
уплътненост на почвата, повишена почвена ерозия и влошена почвена структура
понижение на съдържанието на органично вещество в почвата
повишаване на вътрешната способност на почвата да снабдява растенията с хранителни вещества без да разчита на външни постъпления в системата

Task#10 
LEVEL: 2
SCORES: 6
QType: Unordered doubles
PROMPT: 0.66
Укажете съответствието между видовете почва:
1) структурна;
2) безструктурна
и изображенията от фигурата
Упътване: отговорите се въвеждат "дума1>дума2;определение1>определение2"

Task#11 
LEVEL: 1
SCORES: 3
QType: Multiple choice
PROMPT: 1
Отбележете верните твърдения
Биологичното земеделие може да помогне много за понижаване на риска от ерозия чрез:
Упътване: сложете отметка на верните отговори
включване в сеитбообращенията на тревни смески
включване на повече окопни култури
зелено торене
минерално торене
включването на подкултури, като при царевицата

Task#12 
LEVEL: 1
SCORES: 1
QType: Multiple choice
PROMPT: 1
Отбележете неверните твърдения
Главните компоненти на почвената екосистема са:
Упътване: сложете отметка на верните отговори
живи организми
органично вещество
нефтени отпадъци
вода
въздух

Task#13 
LEVEL: 3
SCORES: 10
QType: Keywords list
PROMPT: 0.55
Въведете липсващите думи на фигурата, представяща основните компоненти на една екосистема, по нарастване на техните номера.
Упътване: отговорите се въвеждат "дума>определение>съответствие", а ако не знаете дадена дума, просто напишете "не"

Task#14 
LEVEL: 2
SCORES: 8
QType: Keywords list
PROMPT: 0.33
Попълнете липсващите ключови думи:
"Азотфиксиращите … Rhizobia, живеят в …, развиващи се по корените на … растения и свързват атмосферен …".
Упътване: отговорите се въвеждат "дума>определение>съответствие", а ако не знаете дадена дума, просто напишете "не"

Task#15 
LEVEL: 2
SCORES: 8
QType: Keywords list
PROMPT: 0.66
Попълнете липсващите ключови думи:
"Кореновата микориза са малки гъбни нишки, които проникват в … на растенията и позволяват на … елементи да постъпват … от почвата в … система на растенията".
Упътване: отговорите се въвеждат "дума>определение>съответствие", а ако не знаете дадена дума, просто напишете "не"

Task#16 
LEVEL: 3
SCORES: 8
QType: Keywords list
PROMPT: 0.77
Въведете липсващите думи на фигурата, представляваща хранителни и енергийни потоци в почвената екосистема, по нарастване на техните номера.
Упътване: отговорите се въвеждат "дума>определение>съответствие", а ако не знаете дадена дума, просто напишете "не"

Task#17 
LEVEL: 2
SCORES: 10
QType: Keywords list
PROMPT: 0.66
Попълнете липсващите ключови думи:
"Оборският … е ценен ресурс, който завършва … на хранителните елементи, като позволява на голяма част от фиксирания … от … култури и натрупания във фуража … да се върне обратно в почвата."
Упътване: отговорите се въвеждат "дума>определение>съответствие", а ако не знаете дадена дума, просто напишете "не"

Task#18 
LEVEL: 1
SCORES: 1
QType: Multiple choice
PROMPT: 1
Отбележете верните твърдения
Каква е основната цел на използването на органични торове?
Упътване: сложете отметка на верните отговори
да подобрят биологичните, физичните и химичните свойства на почвата
да подобрят мириса, цвета и физическото съпротивление на почвата при обработка
да предпазят почвата от уплътняване

Task#19 
LEVEL: 2
SCORES: 15
QType: Unordered doubles
PROMPT: 0.66
Укажете съответствието между видовете тор:
1) оборски;
2) минерален
и признаците:
a) не съдържа органично вещество;
b) отделя хранителните вещества постепенно;
c) съдържа само един хранителен елемент;
d) съдържа органично вещество;
е) доставя наведнъж няколко хранителни елемента.
Упътване: отговорите се въвеждат "дума1>дума2;определение1>определение2"

Task#20 
LEVEL: 1
SCORES: 4
QType: Multiple choice
PROMPT: 1
Отбележете верните твърдения
Органичните торове влияят силно върху физичните свойства на почвата като:
Упътване: сложете отметка на верните отговори
подобряват нейния влагозадържащ капацитет
променят миризмата на почвата
подобряват аерацията
подобряват дренажа
подобряват почвената структура

Task#21 
LEVEL: 2
SCORES: 10
QType: Keywords list
PROMPT: 0.66
Попълнете липсващите ключови думи
"Пресният или слабо … тор се характеризира с това, че … служеща за постеля, е запазила … си цвят и … си. Съотношението C:N е много над …."
Упътване: отговорите се въвеждат "дума>определение>съответствие", а ако не знаете дадена дума, просто напишете "не"

Task#22 
LEVEL: 2
SCORES: 10
QType: Keywords list
PROMPT: 0.66
Попълнете липсващите ключови думи
"… оборски тор има … цвят. Сламата в него все още се различава, но е загубила своята … и при дърпане се къса Масата му е намаляла с 20 - 30 % в сравнение с масата на … тор. Съотношението C:N е около …."
Упътване: отговорите се въвеждат "дума>определение>съответствие", а ако не знаете дадена дума, просто напишете "не"

Task#23 
LEVEL: 2
SCORES: 10
QType: Keywords list
PROMPT: 0.66
Попълнете липсващите ключови думи
"… оборски тор, представлява … мажеща се маса. Сламата в него … се различава, а обемът му се е понижил с около … % от …."
Упътване: отговорите се въвеждат "дума>определение>съответствие", а ако не знаете дадена дума, просто напишете "не"

Task#24 
LEVEL: 2
SCORES: 10
QType: Keywords list
PROMPT: 0.66
Попълнете липсващите ключови думи
"… оборски тор, представлява … маса. Той е загубил около … % от … си маса, а съотношението C:N се запазва около …."
Упътване: отговорите се въвеждат "дума>определение>съответствие", а ако не знаете дадена дума, просто напишете "не"

Task#25 
LEVEL: 3
SCORES: 30
QType: Keywords list
PROMPT: 0.85
Въведете липсващите думи в таблицата, представляваща количествата азот, фосфор и калий отделяни от различни животни за година, по нарастване на техните номера:
Упътване: отговорите се въвеждат "дума>определение>съответствие", а ако не знаете дадена дума, просто напишете "не"

Task#26 
LEVEL: 2
SCORES: 8
QType: Keywords list
PROMPT: 0.43
Попълнете липсващите ключови думи
"Растенията усвояват … от …, а … от атмосферния …."
Упътване: отговорите се въвеждат "дума>определение>съответствие", а ако не знаете дадена дума, просто напишете "не"

Task#27 
LEVEL: 2
SCORES: 10
QType: Keywords list
PROMPT: 0.44
Попълнете липсващите ключови думи
" Немският учен … установява, че … на въглерод за растенията е … от атмосферата, а не въглерода, съдържащ се в почвения …. Останалите макро и микроелементи се усвояват от …."
Упътване: отговорите се въвеждат "дума>определение>съответствие", а ако не знаете дадена дума, просто напишете "не"

Task#28 
LEVEL: 2
SCORES: 10
QType: Keywords list
PROMPT: 0.44
Попълнете липсващите ключови думи
"Основно внимание се обръща на …: въглероден …, азот, … и калий, които най-често са в … за растенията …."
Упътване: отговорите се въвеждат "дума>определение>съответствие", а ако не знаете дадена дума, просто напишете "не"

Task#29 
LEVEL: 2
SCORES: 9
QType: Unordered doubles
PROMPT: 0.66
Укажете съответствието между видовете ферми:
1) конвенционална;
2) органична
и признаците:
a) Фермерът разчита на азотфиксиращите бактерии живеещи в симбиоза с бобовите култури да превърнат атмосферния азот в азот достъпен за растенията;
b) Фермерът разчита на промишлено, фиксирания азот;
c) Фиксирането на атмосферния азот от тези бактерии чрез интензивно включване на бобови култури в сеитбообращенията.
Упътване: отговорите се въвеждат "дума1>дума2;определение1>определение2"

Task#30 
LEVEL: 1
SCORES: 3
QType: Multiple choice
PROMPT: 1
Отбележете верните твърдения
Основни източници на азот в смесена органична ферма са:
Упътване: сложете отметка на верните отговори
фиксацията на атмосферен азот
азотът, съдържащ се в закупените фуражи за животните
оборският тор
азотът, съдържащ се в закупените минерални торове

Task#31 
LEVEL: 1
SCORES: 1
QType: Multiple choice
PROMPT: 1
Отбележете неверните твърдения
Поради слабата дифузия на елемента, снабдяването на растенията с фосфор зависи много от:
Упътване: сложете отметка на верните отговори
размера на кореновата система
размера на листата
плътността на кореновите власинки
степента на разклоняването на корените в почвата

Task#32 
LEVEL: 2
SCORES: 10
QType: Keywords list
PROMPT: 0.44
Попълнете липсващите ключови думи
"В почвата калият съществува в следните форми: калий, който е съставна част на почвените …, калий … във вътрешните пространства на глинестите минерали, … разположен главно по повърхността на минералите, и … калий."
Упътване: отговорите се въвеждат "дума>определение>съответствие", а ако не знаете дадена дума, просто напишете "не"