Дигитална Библиотека

 1. Резултати от проект - „Биогоривата – източник за съвместно устойчиво развитие в областта на трансграничното сътрудничество” по дейност 2.4 The vegetable rape tillage technology (in Bulgarian)
 2. Резултати от проект - Биогорива – източник на съвместно устойчиво развитие в областта на транс-гранично сътрудничество, MIS ETC код 146, реф. № 2(3i)-3.1-1 по дейност 2.5 Rape harvest technologies (in Bulgarian)
 3. Резултати от проект Биогорива – източник на съвместно устойчиво развитие в областта на транс-гранично сътрудничество, MIS ETC код 146, реф. № 2(3i)-3.1-1 по дейност 2.10 The primary prepare of seed for oil extraction (in Bulgarian)
 4. Резултати от проект Биогорива – източник на съвместно устойчиво развитие в областта на транс-гранично сътрудничество, MIS ETC код 146, реф. № 2(3i)-3.1-1 по дейност 2.11 Extracting oil from rape seed and purification of oil (in Bulgarian)
 5. Results of the project „Biofuels - source of common sustainable development in the cross-border cooperation area” Activity 2.5 Rape harvest technologies (in English)
 6. Доклад, относно дейност 3.5 Демонстрация относно предварителна подготовка на семена за извличане на масло, 14ти – 15ти Декември 2011, Астра Биоплант ЕООД, гр.Сливо поле, България
 7. TEHNOLOGIA DE CULTIVARE A RAPIŢEI
 8. TEHNOLOGIA DE RECOLTARE A RAPIŢEI
 9. PREGĂTIREA PRIMARĂ A SEMINŢELOR PENTRU EXTRAGEREA ULEIULUI VEGETAL
 10. EXTRAGEREA ULEIULUI DIN SEMINŢELE DE RAPIŢĂ ŞI PURIFICAREA ACESTUIA
 11. TRATAMENTUL CHIMIC AL ULEIULUI ÎN SCOPUL OBŢINERII BIODIESELULUI / CHEMICAL TREATMENT OF THE OIL WITH AIM OF BIODISEL OBTAIN
 12. Possibilities of biodiesel production and its use as automotive fuel in small and medium-sized farms
 13. ИЗБОР НА ТЕХНИКА ЗА ПРИБИРАНЕ НА РАПИЦА И ДРУГИ ЗЪРНЕНИ КУЛТУРИ
 14. ТЕХНОЛОГИЧНИ ИЗИСКВАНИЯ ЗА ОТГЛЕЖДАНЕ НА ЗИМНА МАСЛОДАЙНА РАПИЦА
 15. ТЕХНОЛОГИЯ ЗА ПРИБИРАНЕ НА РАПИЦА I част
 16. ТЕХНОЛОГИЯ ЗА ПРИБИРАНЕ НА РАПИЦА II част
 17. Рафиниране на рапично масло и получаване на биодизел
 18. ИЗСЛЕДВАНЕ ВЛИЯНИЕТО НА СРОКОВЕТЕ НА СЕИТБА И ПРИБИРАНЕ, МИНЕРАЛНОТО ТОРЕНЕ И ЛИСТНОТО ПОДХРАНВАНЕ С ОРГАНИЧЕН ТОР БИОХУМУС ВЪРХУ ДОБИВА ОТ РАПИЦА(act. 2.6. Bio-fertilization 2.7. The yields determinations)